Załóż konto

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.
Przepisy ustawy o służbie cywilnej (art. 40 - 45 i art. 47) przyznają pracownikowi służby cywilnej prawo ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej. Pracownik, który chce skorzystać z tego prawa może dobrowolnie złożyć kompletne i prawidłowe zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego. Nieprzedstawienie informacji wymaganych w zgłoszeniu uniemożliwia udział w postępowaniu kwalifikacyjnym i uzyskanie mianowania.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, która jest administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do postępowania kwalifikacyjnego (KSAP, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa; e-mail: info@ksap.gov.pl).
Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez KSAP można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ksap.gov.pl.
Dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przez pracownika zgłoszeniu do postępowania kwalifikacyjnego są przetwarzane w celu zweryfikowania kompletności i prawidłowości tego zgłoszenia oraz przeprowadzenia postępowania i ustalenia jego wyników.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dane osobowe pracownika, który nie uzyska wyniku pozytywnego, zawarte w zgłoszeniu do postępowania oraz uzyskane od kandydata w trakcie przeprowadzania postępowania (uzyskane wyniki) zostaną zarchiwizowane.
Dane osobowe pracownika, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska wynik pozytywny, zawarte w zgłoszeniu do tego postępowania oraz uzyskane od kandydata w trakcie przeprowadzania postępowania (uzyskane wyniki) zostaną przekazane Szefowi Służby Cywilnej.
Zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej (art. 48 - 50) Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym i z miejscem uprawniającym do mianowania.
Szef Służby Cywilnej jest administratorem danych osobowych przekazanych przez KSAP (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa; e-mail: dsc@kprm.gov.pl).
Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Szefa Służby Cywilnej można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@kprm.gov.pl.
Dane osobowe pracownika, przekazane przez KSAP po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, są przetwarzane w celu wykonania obowiązku Szefa Służby Cywilnej dotyczącego mianowania w służbie cywilnej.
Po dokonaniu mianowania dane osobowe pracownika, otrzymane od KSAP, zostaną zarchiwizowane.
Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego obejmuje również dane osobowe przetwarzane za zgodą pracownika składającego zgłoszenie. Celem przetwarzania tych danych jest umożliwienie kontaktu z osobą ubiegającą się o mianowanie, w przypadkach, gdy kontakt pisemny na adres podany w zgłoszeniu będzie niemożliwy lub niecelowy.

Informacja o wymogu podania danych1
Podanie danych jest warunkiem ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w postępowaniu kwalifikacyjnym lub uzyskanie mianowania.

Odbiorca danych
Dane w wersji elektronicznej administrator - Szef Służby Cywilnej powierzy do przetwarzania Centrum Obsługi Administracji Rządowej (ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa), w zakresie wynikającym z wykonywania przez Centrum na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zadania administrowania systemem i siecią teleinformatyczną.

Okres przechowywania danych
Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Prawa osób, których dane dotyczą
Pracownikowi ubiegającemu się o mianowanie w służbie cywilnej przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
Żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres odpowiedniego administratora danych osobowych. Pracownikowi ubiegającemu się o mianowanie w służbie cywilnej przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Ponadto, w przypadku danych do kontaktu podawanych za zgodą wyrażoną w zgłoszeniu, pracownikowi ubiegającemu się o mianowanie w służbie cywilnej przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych i żądania ich usunięcia. Żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres odpowiedniego administratora danych osobowych.
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1 Nie dotyczy danych do kontaktu podawanych za zgodą wyrażoną w zgłoszeniu.

  POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ