Egzamin składa się z trzech etapów. Dwa pierwsze mają charakter pisemny, trzeci ma formę rozmowy kwalifikującej. Po każdym z etapów Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania w każdej z części egzaminu, kwalifikujących do następnego etapu. Tak więc do kolejnego etapu przystępują jedynie te osoby, które pozytywnie ukończyły etap poprzedni.

ETAP I - test wiedzy i sprawdzian umiejętności

Test wiedzy jest zamkniętym testem wyboru i składa się z 100 pytań. Sprawdza poziom wiedzy kandydata o szeroko pojętych problemach administracji publicznej, gospodarki i Unii Europejskiej.
Sprawdzian umiejętności polega na rozwiązaniu zadań badających predyspozycje do pracy w administracji.

ETAP II – egzamin z jednego z trzech podanych w ogłoszeniu języków obcych oraz zadanie pisemne

Egzamin pisemny z języka obcego składa się z czterech części sprawdzających następujące umiejętności:
· praktyczną znajomość struktur językowych i słownictwa,
· rozumienie ze słuchu (w oparciu o wysłuchany fragment tekstu),
· rozumienie tekstu pisanego (np. artykułu prasowego),
· pisanie (przygotowanie krótkiego tekstu).
Zadanie pisemne (w języku polskim) sprawdza umiejętności identyfikowania i analizy problemów oraz formułowania wniosków. Egzamin polega na rozwiązaniu zadania problemowego na podstawie przedstawionych materiałów.

ETAP III – rozmowa kwalifikująca

W jej trakcie Komisja dokonuje ostatecznej oceny kandydata pod kątem jego przydatności do służby publicznej. W rozmowie kwalifikującej Komisja bierze pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: predyspozycje do pracy na wyższych stanowiskach w administracji publicznej, potencjał rozwojowy, kreatywność oraz kulturę osobistą. Rozmowa kwalifikująca obejmuje również krótki dialog w języku obcym.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

O dopuszczeniu do każdego etapu oraz o miejscu przeprowadzania egzaminów zawiadamiamy drogą elektroniczną. Listy osób dopuszczonych do kolejnych etapów w formie zawierającej wyłącznie PESEL wywieszane są również w siedzibie KSAP i zamieszczane w Internecie.
Osoba, która została zakwalifikowana do kształcenia w KSAP staje się słuchaczem z dniem rozpoczęcia nauki, po dokonaniu niezbędnych formalności, w tym przedłożeniu zaświadczeń o niekaralności i o stanie zdrowia.